Ban Giám hiệu

  1. TS. Lê Đức Mạnh – Hiệu trưởng
  2. TS. Vũ Thị Trâm – Phó Hiệu trưởng
  3. ThS. Đoàn Hải Ninh – Phó Hiệu trưởng