pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me

Chức năng – nhiệm vụ phòng HS-SV

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-YTTW, ngày      tháng năm      )

I. Chức năng:

Phòng Công tác học sinh sinh viên có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các mặt về công tác học sinh sinh viên  theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác học sinh, sinh viên. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên được thừa lệnh Hiệu trưởng ký các thông báo thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Phòng lưu hành trong nội bộ Trường; xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến học sinh, sinh viên (trừ văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập); ký giấy giới thiệu cử cán bộ của Phòng đi công tác; xác nhận vào mục thời gian về trong giấy đi đường của cán bộ, giáo viên thuộc Phòng sau khi được cử đi công tác về; Xác nhận giấy đi đường cho khách đến làm việc tại Phòng.

  1. Công tác hành chính:

– Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào học tại Trường; sắp xếp, bố trí vào các lớp theo chuyên ngành được tuyển chọn, chỉ định ban cán sự lâm thời cho các lớp trong thời gian đầu khoá học, quản lý hồ sơ học sinh sinh viên theo quy định;

– Làm thẻ cho học sinh sinh viên nhập học, thu thẻ học sinh sinh viên thôi học, tốt nghiệp ra trường và giải quyết các vấn đề phát sinh về thẻ trong quá trình học sinh sinh viên học tập tại trường;

– Làm thủ tục cho sinh viên bảo lưu, thôi học, chuyển trường;

– Thống kê, lập các báo cáo định kỳ về danh sách học sinh sinh viên;

– Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa trong trường – Bồi dưỡng chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, công tác cán bộ lớp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên;

– Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính và Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên;

– Tổ chức đối thoại định kỳ thường niên giữa Hiệu trưởng với học sinh sinh viên chính quy;

– Thực hiện các chế độ báo cáo Sở giáo dục & Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

– Xây dựng và quản lý hệ thống địa chỉ liên lạc với học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp;

– Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị cho website của Nhà trường.

– Hỗ trợ và phối hợp với Phòng Tuyển sinh & Truyền thông trong công tác tuyển sinh.

– Kết hợp với Phòng Kế toán thông báo tới các lớp về việc thu học phí và các khoản lệ phí theo quy định.

– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến học sinh sinh viên.

– Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

  1. Công tác quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV:

– Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật học sinh.

– Phối hợp với Đào tạo trong việc theo dõi, đánh giá ý thức học tập của học sinh, thu thập thông tin phản hồi từ học sinh sinh viên trong quá trình học. Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện, đánh giá chất lượng toàn diện đối với học sinh để công nhận tốt nghiệp.

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho người học:

– Là đầu mối chủ trì, tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân, chính trị đầu khóa cho HSSV theo kế hoạch, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật, đạo đức lối sống, văn hoá, thẩm mỹ và các sinh hoạt chính trị khác;

– Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh sinh viên, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của học sinh sinh viên, tạo điều kiện cho học sinh sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

– Chủ trì xây dựng hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của các dự án, đề án, chương trình có liên quan đến giáo dục thể chất ngoại khoá, công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh.

  1. Chế độ chính sách, công tác tư vấn, hướng nghiệp liên quan đến người học:

– Tổ chức, thực hiện các chế độ chính sách và các chế độ khác có liên quan đến học sinh sinh viên theo quy định.

– Đề xuất danh sách học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để Nhà trường xem xét hỗ trợ;    

– Tư vấn nghề nghiệp, dịch vụ việc làm, tâm lý, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và các hoạt động khác cho học sinh.

  1. Công tác y tế, thể thao:

– Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể;

– Phối hợp với Khoa Y, phòng Tổ chức Hành chính tổ chức khám sức khỏe đầu kỳ, công tác vệ sinh phòng bệnh cho học sinh sinh viên trong trường;

– Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong trường cũng như giao lưu với các đơn vị bạn.

  1. Công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; hướng dẫn học sinh sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;

– Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính và các đơn vị có liên quan theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến học sinh.

  1. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú

– Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính tổ chức tiếp nhận học sinh sinh viên vào Khu nội trú; tổ chức và duy trì hoạt động của các tổ chức tự quản của học sinh sinh viên trong khu nội trú;

– Quản lý sinh viên ngoại trú, giải quyết các xác nhận để sinh viên có thể đăng ký tạm trú tại nơi cư trú;

– Phối hợp với các phòng Tổ chức Hành chính các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh sinh viên.

 

                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                TS. Lê Đức Mạnh

 

 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

Lê Ngọc Biên