Đảng ủy

Chị Bộ Trường Trung cấp Y tế Trung ương gồm 18 đảng viên, trong đó:

  • TS Lê Đức Mạnh – Bí thư
  • Phạm Thành Đạt – Phó Bí thư
  • Hứa Tuấn Vinh – Chi ủy