KẾ HOẠCH TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT I KHÓA 8 NIÊN KHÓA 2014 – 2016