“ Lấy y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại thành nền y học Việt Nam”