Lịch thi kết thúc học phần tuần 24 (13/06 – 19/06)