Thời khóa biểu – tuần 40 (từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)