Thông báo vv cảnh báo Hội thành đức chúa trời mẹ

3. Thông báo v v cảnh báo về Hội thánh đức chúa trời mẹ.