Thông báo lịch nghỉ hè – trường Trung cấp Y tế Trung ương